Kniha

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o nominaci Libora Michálka na senátora

PROGRAMOVÉ TEZE

Ústavní změny – posílení přímé demokracie a politické konkurence

 1. Budu usilovat o zjednodušení podmínek obecného referenda tak, aby byly srovnatelné se švýcarským modelem. Jsem pro to, aby se v referendu rozhodovalo o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky.
 2. Podpořím odstraňování překážek, které omezují menší politické strany a politická hnutí v možnosti získat poslanecký mandát. Podpořím takové znění zákona o financování politických stran, které zavede účinný dohled nad financováním činnosti politických stran, volebních kampaní, omezení velkoplošné reklamy apod.

  Boj proti korupci – posílení kontroly nad (polo) státními firmami

 3. Budu prosazovat co nejrychlejší účinnost zákona o státní službě, a to v podobě, která bude přispívat k omezení vlivu politiků do výkonu státní správy. Podpořím úspory zvláště u právních, poradenských, marketingových služeb, které mohou představovat nástroj pro „odklánění“ veřejných prostředků
 4. Podpořím takové změny zákona o svobodném přístupu k informacím, které povedou ke zvýšení míry otevřenosti a transparentnosti veřejné správy, státních podniků i státem nebo samosprávami ovládaných obchodních společností a příspěvkových organizací.
 5. Podpořím novelu zákona o obcích a krajích a hl. m. Praze pokud bude obsahovat opatření proti zneužívání a cenzuře radničních periodik, zlepší přístup zastupitelů k informacím, nastaví jasná pravidla pro hospodárné nakládání s movitým i nemovitým majetkem a umožní vymáhat osobní odpovědnost veřejných funkcionářů za způsobenou škodu.
 6. Podpořím rozšíření pravomocí NKU vůči firmám ovládaným státní správou či samosprávou. Budu požadovat, aby tyto firmy měly vypracované písemné koncepce činnosti s jasně definovanými a měřitelnými cíli. Budu navrhovat, aby případné škody způsobené manažery těchto firem byly povinně vymáhány.

  Podpora rodinné a sociální politiky

 7. Budu podporovat opatření přispívající vytváření příznivých podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Jsem pro odstraňování překážek, které znevýhodňují osoby pečující o děti. Propracovanou rodinnou politiku považuji za důležitý nástroj přispívající ke stabilitě penzijního systému.
 8. Jsem pro předvídatelné (alespoň tříleté) financování neziskových organizací zaměřených zejména na zajištění sociálních služeb a na předcházení chudobě u handicapovaných (zdravotně postižených či dlouhodobě nemocných) osob. Budu hlasovat pro legislativní změny směřující k posílení principu tzv. sociální trampolíny.

  Ochrana veřejného zájmu a životního prostředí

 9. Nepodpořím realizaci zdravotních, školských či důchodových reforem, které by posilovaly sociální nerovnost. Odmítám privatizaci zisků a znárodňování ztrát. Nepodpořím privatizaci veřejných služeb, která by vedla k omezení jejich rozsahu či zvýšení nákladů na jejich zajištění.
 10. Jsem pro přijetí takových opatření zaměřených na snížení dostupnosti hazardu, které neomezí svobodu na internetu. Podpořím omezení lichvy stanovením maximální hranice ročních nákladů u spotřebitelských úvěrů. Jsem proti exekucím bez ochranných pravidel; podpořím zakotvení povinnosti před žalobní výzvy a omezení nákladů exekucí ve vazbě na výši dlužné částky.
 11. Podpořím systematické a účinné uplatňování zásady: „kdo znečišťuje životní prostředí, ať platí“. Jsem pro ochranu životního prostředí před zájmy odpadových, jaderných i jiných lobby. Budu navrhovat využití získaných prostředků na podporu obnovitelných zdrojů energie v té míře, aby docházelo k rovnoměrnému a diverzifikovanému rozvoji zdrojů čisté energie. Podpořím zákon, který stanoví konkrétní tempo omezování exhalací a sníží závislost ČR na fosilních palivech.
 12. Jsem pro významné zdanění kapitálu u osob, které věrohodně neprokáží způsob jeho nabytí. Podpořím omezení zisků pojišťoven a pojistných zprostředkovatelů snížením rozdílu mezi průměrnou výší hrazeného pojistného a průměrnou výší pojistného plnění. Zasadím se o spravedlivé dělení zisků mezi klienty penzijních fondů a jejich akcionáře.