Kniha

 


   Legislativní návrhy

  • Zde naleznete senátní tisk č.102 Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.                                                                                                                                                                                                                                               
  • Zde naleznete senátní tisk č.103 Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zde a zde si můžete přečíst návrh novely týkající se jmenování a odměňování členů dozorčích rad státních podniků. Aktuální předpisy neupravují kvalifikační kritéria pro členy dozorčích ani statutárních orgánů státních podniků nebo veřejnou správou ovládaných korporací. Zásady pro odměňování členů orgánů obchodních korporací (viz usnesení vlády č. 159 ze dne 22.2.2010) jsou natolik „gumové“, že umožňují např. to, aby předseda představenstva státem ovládané finanční instituce s bilanční sumou cca 40-ti násobně nižší, než má ČNB, pobíral roční odměny zhruba 2násobně vyšší než guvernér ČNB. Problémů v této oblasti je celá řada. Celou důvodovou zprávu můžete nalézt zde.

 

  • Zde si můžete přečíst poslední verzi zatím neprojednaného zákona kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zde si můžete přečit komentář k výše zmíněnému návrhu zákona.

 

  • Dne 16.12.14 jsem dal návrh Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu návrh na doprovodné usnesení k novele zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci. Návrh usnesení žádal o připravení návrhu novely předmětného zákona, která poměrně sníží paušální náhradu výdajů dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o platech ústavních činitelů (cestovní náhrady) v případě neúčasti poslanců nebo senátorů při hlasování v daném měsíci. Návrh nebyl přijat.