Kniha

 

Ochrana whistleblowerů, jak si ji představujete vy?

Vážení přátelé,
Zde naleznete aktualizovaný návrh zákona o ochraně oznamovatelů nejen korupce.
Svoje připomínky a návrhy mi můžete sdělit v komentářích pod článkem.

Nabízí se zejména následující otázky související s návrhem zákona a uvítám Vaše komentáře, doporučení či přímo legislativní podněty:

1) Mají se oznamované skutečnosti týkat pouze potenciálních trestných činů a správních deliktů (závažnějších) nebo jakéhokoliv (závažnějšího) porušení zákona? Pokud by např. členové představenstva akciové společnosti ovládané státem porušili povinnost jednat s náležitou péčí a nešlo by o trestný čin, nabízí se otázka, kdo (kromě soudu) může posoudit, zda upozornění na porušení povinnosti bylo relevantní?


2) Má se ochrana (před propuštěním z práce) týkat pouze oznamovatele v pracovním poměru nebo i ve služebním poměru či jiném pracovněprávním vztahu (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) ?


3) Jak široký má být okruh zaměstnavatelů, u nichž bude mít v případě relevantního oznámení „whistleblower“ zvýšenou ochranu? Má se např. jednat také o zaměstnavatele v odvětví zdravotnictví, potravinářství nebo v dopravě, byť by tito zaměstnavatelé nedodávali zboží či služby veřejnému sektoru?


4) Souhlasíte s tím, aby nezávislou stranou, která alespoň v předběžném stanovisku posoudí, zda oznamované skutečnosti jsou relevantní a zda má být oznamovatel chráně, byl veřejný ochránce práv? Pokud ne, kdo kromě soudu může věc posoudit?


5) Preferujete, aby osoba, která po nestranném posouzení získá statut „whistleblowea“, byla chráněna nejen před ukončením pracovního poměru nebo před odvoláním z funkce, ale také před žalobami pro možné poškození dobrého jména nebo před trestním stíháním pro pomluvu či křivé obvinění?

Příspěvky do diskuse prosím zasílejte do 10. 9. 2013. Děkuji Vám za spolupráci.